Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji- EuRegioKom Pie?sk

Dom Kultury w Pie?sku

Partnerstwo i wspó?praca:

Wspó?praca przy du?ym projekcie „EuRegioKom“ pomi?dzy
Gmin? Pie?sk a EUROPA-HAUS GÖRLITZ e.V. ma swoje
korzenie w d?ugiej, istniej?cej ju? wspó?pracy, która powsta?a przy
tworzeniu mniejszych projektów
W roku 2009 wystartowa? projekt EUROPY-HAUS o nazwie „Do?wiadczy? Görlitz”.
W ramach tego projektu starano si? nie tylko przezwyci??a? bariery j?zykowe ale równie? pokonywa? przeszkody natury mentalnej i kulturalnej. Z okolic Gminy
Pie?sk zapraszano niewielkie grupy uczestników, które w ci?gu kilku dni mog?y     podziwia? sztuk? i zabytki miasta Görlitz. Z tych to powodów spotyka?y si? ze sob? Gmina Pie?sk i EUROPA-HAUS GÖRLITZ e.V.

W tym samym roku obie strony postanowi?y o rozszerzeniu wspó?pracy i podpisa?y Porozumienie o Kooperacji.

Idea i cel projektu:

Szczególnie po rozszerzeniu UE i przyst?pieniu do strefy Szengen zaistnia?o rosn?ce zapotrzebowanie na prowadzenie dwustronnych i mi?dzynarodowych spotka? polskich i niemieckich grup, osób doros?ych, dzieci i m?odzie?y, stowarzysze? i organizacji oraz szkó? powiatów obszaru przygranicznego Zgorzelca i Görlitz.

Pie?sk od wielu lat po?wi?ca si? wspó?pracy polsko-niemieckiej. W Pie?sku brakowa?o nowoczesnego, spe?niaj?cego standardy EU Domu Kultury , w którym to mieszka?cy regionów przygranicznych mogliby si? spotyka?, przyjmowa? go?ci z zagranicy, intergrowa? si? z nimi, bli?ej poznawa?, jak równie? tworzy? projekty edukacyjne b?d? uczestniczy? w wydarzeniach kulturalnych. Z tch to powodów istniej?cy Dom Kultury powinien zosta? odremontowany i rozbudowany z zachowaniem struktur transgranicznych.

Celem projektu jest modernizacja i przekszta?cenie Domu Kultury w Pie?sku w transgraniczne Centrum Kultury i Komunikacji z euroregionalnym miejscem spotka? i edukacji, o?rodkiem mi?dzynarodowych spotka? kulturalnych, wymiany artystycznej,ustawicznego dokszta?cania, edukacji doros?ych i edukacji pozaszkolnej.

Czas trwania projektu:

    Rozpocz?cie projektu: 01.01.2010
    Zako?czenie projektu: 21.12.2012

Prezentacja partnerów projektu

1. Partner Wiod?cy:        Gmina Pie?sk

2. Partner Projektu 1:     EUROPA-HAUS GÖRLITZ e.V.

Zgodnie z artyku?em 20 rozporz?dzenia (EG) Nr. 1080/2006 dla ka?dego projektu musi by? wyznaczony Partner Wiod?cy. Decyduj? o tym partnerzy kooperacyjni. Partner Wiod?cy bierze ca?kowit? odpowiedzialno?? nad projektem i jest jedyn? osob? kontaktow? z Sächsische Aufbaubank Dresden. Wzajemne oddzia?ywanie partnerów kooperacyjnych jak i ich zakres odpowiedzialno?ci i obowi?zków reguluje Porozumienie o Kooperacji.
(Quelle:http://www.euroregion-neisse.de/fileadmin/documents/fonds/de-pl/Algemeine_Nebenstimmungen/ Umsetzungsdokument_SN-PL_korr.pdf)Warto wiedzie?;

Po?o?enie: na po?udniowym zachodzie Polski, ok.13 km od Görlitz        
Powiat: Zgorzelec
Ilo?? mieszka?ców: ca. 6000

Gmina Pie?sk

Adres:

Gmina Pie?sk
Ul. Boleslawiecka 29
59-930 Pie?sk

Osoby kontaktowe:
   
Pan/Herr Burmistr Jerzy Strojny - Kulturhaus in Pie?sk
Pani/Frau Malgorzata Sokolowska
Pan/Herr Artur Gradecki

Kontakt telefoniczny:                           
Tel.:        +48 75 – 77 86 511
Fax:        +48 75 – 77 86 405
E-Mail:     piensk@piensk.com.pl                       
Strona internetowa: Öffnet externen Link in neuem Fensterwww.piensk.com.plWarto wiedzie?:

Za?o?enie: 04.09.1991
Handel-/Nr. Stowarzyszenia:  VR 6296

Dzia?alno??:
- Organizator Tygodnia Europejskiego
- Edukacja polityki europejskiej
- Narodowe/mi?dzynarodowe projekty
- Praca z dzie?mi i m?odzie??
- Punkt informacyjny o EU
- Organizowanie wystaw

EUROPA-HAUS GÖRLITZ e.V.

Adres:

EUROPA-HAUS GÖRLITZ e.V.
Untermarkt 9
02826 Görlitz

Osoby kontaktowe:

Pani Dr. Birgit Dippe
Vorstandsvorsitzende
Pani Eveline Strissel
Projektmanagerin, Beauftragte für Finanzen

Kontakt telefoniczny:

EUROPA-HAUS am Untermarkt   
Tel.:     +49 3581 – 40 14 64       
Fax:      +49 3581 – 40 14 66
E-Mail:   europa-haus-goerlitz@t-online.de                                               
Strona internetowa: Öffnet externen Link in neuem Fensterwww.europa-haus-goerlitz.de

Opis projektu

Projekt klasyfikuje si? nast?puj?co

- Priorytet 2:
  Transgraniczna integracja spo?eczna

- Zakres planowania 2:
  Sztuka i kultura

- Aktywno??:
  Poprawa i rozwój infrastruktury kulturalnej, rozbudowa i modernizacja Domów     Kultury, sal na imprezy i wystawyz   transgranicznym
  wykorzystaniem

Grupy dzia?a?

Realizacja projektu przebiega w sze?ciu Grupach dzia?a?, które s? równie? przedstawione w „EuRegioKom – struktura sieci”. Grupy dzia?a? dotycz? obu partnerów , z tym, ?e s? ró?nie podzielone. Nast?puj?ce opisy i ilustracje przedstawiaj? opis projektu SN-PL.

Grupa dzia?a? nr 1: Przygotowanie projektu
Grupa dzia?a? nr 2: Zarz?dzanie projektem
Grupa dzia?a? nr 3: Rozliczanie projektu i controlling (finanse)
Grupa dzia?a? nr 4: EuRegioKom
Grupa dzia?a? nr 5: Forum nauki i kultury Neißeland
Grupa dzia?a? nr 6: Labolatorium kreatywne Neißeland

Realizacja Grupy dzia?a? 5 i 6 na drodze „przetargu ograniczonego z
udzia?em konkurencji VOL/A 2009”zosta?a wygrana przez:

Donner + Partner GmbH Sachsen
Zentrum für Bildung und Arbeit
Blumenstraße 54, 02826 Görlitz

Certyfikat zgodno?ci z DIN EN ISO 9001:2000

Zatwierdzony reprezentant na rzecz promocji kszta?cenia zawodowego zgodnie z prawem promocji zatrudnienia ( AZWV)

Öffnet externen Link in neuem Fensterwww.donner-partner.de/inhalt/standorte/goerlitz/ziel3-projekt-euregiokom-piensk

Zdj?cia ze wspó?pracy z partnerami projektu

             

                     

Podpisanie Porozumienia o Kooperacji z
Gmin? Pie?sk

Spotkanie robocze w Pie?sku